แลกเปลี่ยนความรู้
ทรู อินโนเวชั่น รับรางวัล นวตกรรมเพื่อเด็กพิเศษ
ทรู อินโนเวชั่น รับรางวัล ผลงานนวตกรรมเพื่อเด็กพิเศษที่ กลุ่มทรูพัฒนาขึ้น คือ Kare App แลเครื่่อง MEM ที่ช่วยคนตาบอดในการจดบันทึกข้อความในรูปแบบ e brail ซึ่งเป็นนวตกรรมต้นแบบระดับโลก จากงาน Taipei International Invention Show & Technomart Invention Contet 2016 in TAIWAN โดยผลงาน Kare App ได้รับรางวัล Bronze Medal และ Special Prize จาก Korea Invention Promotion Association ผลงาน MEM ได้รับโล่รางวัล Award Committee Chair 2016 Taipei International Invention Show & Technomart Invention
0
 5 ต.ค. 2559
เล็ก
ประชุมวิพากษ์หลักสูตรอบรมแอปพิเคชั่น Kare
มูลนิธิออทิสติกไทย จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรการอบรมแอปพิเคชั่น # Kare นำทีมโดย อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ และผู้เชียวชาญด้านหลักสูตร (ดร.สมพร หวานเสร็จ) ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง อ.ณภัทร สิงห์สี รวมถึงคณะอาจารย์และผู้ปกครองที่นำนวตกรรมไปทดลองใช้ เพื่อปรับปรุงคู่มือการใช้งานโปรแกรม Kare การปรับเครื่องมือการประเมิน การจัดทำแผนการฝึก แนวการจัดทำเนื้อหา (content) และรวบรวมกรณีศึกษาที่นำไปทดลองใช้ โดยในระยะต่อไป จะนำสู่การอบรม ในเครือข่ายต่อไป
0
 28 ก.ย. 2559
เล็ก
โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะแก่ผู้ปกครอง ครูและอาสาสมัครในการใช้โปรแกรมส่งเสริมทักษะการสื่อสารสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ( Kare) ภาคกลาง
Ture Corporation ร่วมกับมูลนิธออทิสติกไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ " การใช้ Kare Application " สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ แก่ผู้ปกครอง ครู ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง รวมจำนวน กว่า 170 คน โดย อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ เป็นประธานเปิดการอบรม และคณะวิทยากรจากกลุ่มทรู คุณศันสนีย์ จันทนวารี คุณสมภพ แสนจุ้ย และทีมมูลนิธิออทิสติกไทย " Kare Program" เป็น Application ที่กลุ่ม True พัฒนาขึ้นสำหรับเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กพิเศษ ลักษณะพิเศษของโปรแกรม คือเป็นเครื่องมือการสอนเด็กพิเศษในทักษะต่างๆ ซึ่งผู้ปกครองสามารถใช้และสร้าง clip vdo เพื่อสอนเด็กให้ทำกิจกรรมที่ละขั้นตอนและใช้คุ่กับแผนการฝึกหรือแผนแผ่นเดียว หลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย " แนวคิดเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเด็กพเศษและการออกแบบโปรแกรมการฝึก การเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Kare และการฝึกปฏิบัติการเชียนและใช้แผนแผ่นเดียวหรือ ILP ที่มูลนิธิออทิสติกไทยพัฒนาขึ้น รวมถึงการประเมินผลการสอนด้วย ขอขอบคุณ กลุ่ม True กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่สนับสนุนการอบรม
2
 8 ก.ย. 2559
เล็ก
โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะแก่ผู้ปกครอง ครูและอาสาสมัครในการใช้โปรแกรมส่งเสริมทักษะการสื่อสารสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ( Kare) ภาคเหนือ
โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะแก่ผู้ปกครอง ครูและอาสาสมัครในการใช้โปรแกรมส่งเสริมทักษะการสื่อสารสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ( Kare) ภาคเหนือ ในะหว่างวันที่ี 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2559 มูลนิธิออทิสติกไทย ร่วมกับ True Coperation จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่กลุ่มผู้ปกครองเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็๋นพิเศษกลุ่มภาคเหนือ กว่า 100 คน โดย อ.ชูศักดิ์ จันทยนนท์ เป็นประธานเปิดการอบรม " เทคนิคการใช้ KARE PROGRAM " ซึ่งเป็น APPLICATION ที่กลุ่ม TURE พัฒนาขึ้นสำหรับเสริมทักษะการเรีนยรู้ของเด็กพิเศษ ลักษณะพิเศษ คือ ผู้ปกครองสามารถใช้และสร้าง Clip vdo เพื่อสอนเด็กให้ทำกิจกรมที่ละขั้นตอนและใช้คุ่กับแผนการฝึกหรือแผน แผ่นเดียว หลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย " แนวคิดเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเด็กพิเศษและการออกแบบโปรแกรม Kare และฝึกปฏิบัติการเขียนและใช้แผน ILP ทีมูลนิธิพัฒนาขึ้นและการประเมินผล โดยคณะวิทยาการจากกลุ่ม ทรู คุณศันสนีย์ จันทนวารี คุณสมภพ แสนจุ้ย และทีมมูลนิธิออทิสติกไทย ขอบคุณ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่สนับสนุนงบประมาณการอบรม
1
 8 ก.ย. 2559
เล็ก
โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะแก่ผู้ปกครอง ครูและอาสาสมัครในการใช้โปรแกรมส่งเสริมทักษะการสื่อสารสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ( Kare)ภาคใต้
ในระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2559 เครือข่ายออทิสติกภาคใต้ 14 จังหวัด ร่วมอบรมเทคนิคการใช้ Kare Program ซึ่งเป็น Application ที่กลุ่ม True พัฒนาขึ้น สำหรับเสริมทักษะ การเรียนรู้ของพิเศษ ลักษณะพิเศษ คือ ผู้ปกครองสามารถใช้และสร้าง Clip vdo เพื่อสอนเด็กให้ทำกิจกรรมทีละขั้นตอน และใช้คู่กับ แผนการฝึกหรือ แผนแผ่นเดียว การอบรมวันแรกจึงเริ่มด้วย " แนวคิดเกี่ยวกับทักษะพื้นฐาน ที่จำเป็นสำหรับเด็กพิเศษและการออกแบบโปรแกรมการฝึกการเรียนรู้เกี่ยวกับ โปรแกรม Kare และวันต่อไป เป็นการ Workshop การเขียนและใช้แผน ILP ที่มูลนิธิพัฒนาขึ้น และฝึกปฏิบัติการใช้ Kare Program และการประเมินผล
0
 8 ก.ย. 2559
เล็ก
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการผู้ปกครองแกนนำและครูประจำศูนย์เทคนิคและทักษะการจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาพื้นฐานทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้สำหรับบุคคลออทิสติก
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการผู้ปกครองแกนนำและครูประจำศูนย์เทคนิคและทักษะการจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนาพื้นฐานทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้สำหรับบุคคลออทิสติก ระหว่างวันที่ 24 -26 เมษายน 2558 ทางมูลนิธิออทิสติกไทยได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการผู้ปกครองแกนนำและครูประจำศูนย์เทคนิค และทักษะการจัดโปรแกรมเพิ่อพัฒนาพิ้นฐานทักษะที่จำเป็นต่อการนเรียนรู้สำหรับบุคคลออทิสติก กิจกรรม : การอบรมผู้ปกครองแกนนำและครูผู้สอนการใช้ Teach Programs สำหรับบุคคลออทิสติก และ การผลิตสื่อประกอบการเรียนรู้ ณ โรงแรม นนท์ พาเลช
2
 30 มี.ค. 2559
Sunsanee
โครงการอบรมเชิงทำแผนธุรกิจสังคมต้นแบบ และการาพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคลออทิสติก
โครงการอบรมเชิงทำแผนธุรกิจสังคมต้นแบบ และการาพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคลออทิสติก ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2559 มูลนิธิออทิสติกไทย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทางธุรกิจเชิงสังคมของบุคคลออทิสติก ในกิจกรรมที่ 3 การอบรมการจัดการธุรกิจเชิงสังคมสำหรับบุคคลออทิสติก ณ โรงแรมเดอะริช จ.นนทุบรี โดย นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิ ได้พูดถึงแนวทางการสร้างองค์กรธุรกิจเชิงสังคมเพื่อบุคคลออทิสติก และการบรรยายกระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดย อ.นลินี ทองแท้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรยาย ปฏิสังคมเชิงสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการสื่อสาร แบรนด์ โดยท่าน อ.มงคล ลียากาศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ มีการจัดกลุ่ม ทำแผนธุรกิจเชิงสังคมต้นแบบ และการทำแผนฝึกทักษะอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติก
1
 30 มี.ค. 2559
Sunsanee
โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะแก่ผู้ปกครอง ครูและอาสาสมัคร ในการใช้โปรแกรมส่งเสริมทักษะการสื่อสารสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิเศษ
ทางมูลนิธิออทิสติกไทยได้จัดกิจกรรมการใช้โปรแกรมส่งเสริมทักษะการสื่อสารสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการและได้แบ่งกิจกรรมทั้งหมดดังนี้ - แนวคิดการใช้โปรแกรมและแอปพิเคชั่นในการส่งเสริมทักาะทางภาษาและการสื่อสาร - แบ่งกลุ่มเขียนแผนการฝึกเรื่องการใช้แอปพิเคชั่น - แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติการใช้ Tablet ส่งเสริมทักษะทางด้านการสื่่อสาร - ขั้นตอนการผลิตสื่อ ในการใช้ Tablet ส่งเสริมทักษะทางด้านการสื่อสาร - ตอบข้อซักถามและแนวทางการปฎิบัติ
0
 30 มี.ค. 2559
Sunsanee
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่บุคคลออทิสติก
มูลนิธิออทิสติกได้จัด อบรมโครงการพัมนาศักยภาพแกนนำและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แก่บุคคลออทิสติก ระหว่างวันที่ 29 -31 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมองค์การเรียนรู้ฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรี จ.มีนบุรีได้มีกิจกรรมดังนี้ การปรับเจตคติ " เราดูแลลูกเราด้วยตัวเรา " โดย อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย แนวคิดการใช้โปรแกรมและแอพิเคชั่นในการส่งเสริมทักษะทางภาษาและการสื่อสารสำหรับบุคคลออทิสติก
1
 30 มี.ค. 2559
Sunsanee
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ประจำจังหวัดและการสร้างระบบการบริหารองค์กรที่ดี ระหว่างวันที่7 -9 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1
 29 มี.ค. 2559
Sunsanee
โครงการพัฒนาการฝึกการเตรียมความพร้อมบุคคลออทิสติกสู่การประกอบอาชีพ
ในระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559 มูลนิธิออทิสติกไทย ได้จัดอบรมโครงการ การพัฒนาโปรแกรมการฝึกการเตรียมความพร้อมบุคคลออทิสติกเข้าสู่การประกอบอาชีพ โดย อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย บรรยายแนวคิดในการส่งเสริมศักยภาพบุคคลออทิสติกด้านอาชีพ และการจัดการสู่ธุรกิจและการดำเนินงานที่มุ่งเน้นในปี 2559 มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่ม " วิสัยทัศน์และกระบวนการจัดการเชิงธุรกิจสำหรับบุคคลออทิสติก" โดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ การประชุมกลุ่มเพื่อปรับแนวคิด สู่องค์กรธุรกิจเชิงสังคม การปฏิบัติการจัดทำแผนการฝึกอาชีพและการทำแผนธุรกิจต้นแบบสำหรับกลุ่มบุคคลออทิสติก กระบวนการ AAR: After Action Review สร้่างเครือข่ายธุรกิจ และการแบ่งงานและมอบหมายงานในการดำเนินงานในพื้นที่และการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับ
0
 30 มี.ค. 2559
Sunsanee
โครงการค่ายส่งเสริมศักยภาพสำหรับบุคคลออทิสติก
มูลนิธิออทิสติกไทยได้จัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพชีวิตบุคคลออทิสติก (Autistic Camp 2015 ) โดยกำหนดจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม ชลพฤกษรีสอร์ท ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาเรื่องศักยภาพของบุคคลออทิสติกในการทำงาน กิจกรรมการทำงานเป็นทีม (Walk rally ) รอดสุ้มต้อนรับชาวค่าย กิจกรรมกลุ่มฐานการเรียนรู้ กิจกรรมสันทนาการและแสดงศักยภาพบุคคลออทิสติก มุ่งเน้นให้ผู้ปกครองและบุคคลออทิสติกได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
3
 29 มี.ค. 2559
กิจกรรมการอบรมผู้ปกครองแกนนำและครูผู้สอนกิจกรรมใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมองVisual Stegiesและการผลิตสื่อประกอบการเรียนรู้
กิจกรรมการอบรมผู้ปกครองแกนนำและครูผู้สอนกิจกรรมการใช้กลวิธีการเรียนรู้ผ่านการมอง Visual Strategiesและการผลิตสื่อประกอบการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 5 -7 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลส จังหวัดนนทบุรี ทางมูลนิธิออทิสติกได้จัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ - แนวคิดในการพัฒนาการสื่อสารทางเลือกสำหรับบุคคลออทิสติก โดย อ. ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย - บรรยายความรู้ทั่วไปเรื่องหลักการเรียนรู้ผ่านการมอง Visual Strategies โดย ดร.สมพร หวานเสร็จ (ผอ. ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนการ) - บรรยายการแนวคิดการใช้โปรแกรมและแอปพิเคชั่น เพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดย น.ส. ศันสนีย์ จันทนวารี (ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) -แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติการผลิตสื่อต้นแบบแต่ละศูนย์ ฯลฯ
0
 30 มี.ค. 2559
Sunsanee
กิจกรรมการประชุมเชิงปฎิบัติการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรม
ทางมูลนิธิได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฎิบัติการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะริช จังหวัดนนทบุรี ได้มีกิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมโบซูบอล 2.กิจกรรมVisual Stegies 3. กิจกรรมTeacch Programs เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ปกครอง ครูอาสาสมัคร และบุคคลออทิสติก
1
 30 มี.ค. 2559
Sunsanee