เครือข่ายเด็กพิเศษ
กลุ่มทรู สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กออทิสติกไทย
กลุ่มทรู และมูลนิธิออทิสติกไทย ได้เปิดตัวโครงการ "การสร้างเสริมศักยภาพบุคคลออทิสติกเพื่อนำไปสู่ศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัด" ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ดังนี้ 1. โครงการ Tablet เพื่อน้องออทิสติก ซึ่งทางกลุ่มทรู ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน ทั้งในระบบไอโอเอส และระบบแอนดรอยด์ เพื่อฝึกทักษะการสื่อสาร และทักษะชีวิต โดยเริ่มต้นที่ 3 โปรแกรม และมีเป้าหมายที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อ เพื่อให้เด็กพิเศษได้นำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ และมอบหมายให้มูลนิธิออทิสติกไทย พัฒนาหลักสูตรการอบรมที่เน้นการใช้งานการสื่อสารด้วยแบบ ในระบบ visual support จัดอบรมแกนนำผู้ปกครองในพื้นที่นำร่อง 20 จังหวัด โดยกลุ่มทรู ได้สนับสนุน Tablet True จำนวน 300 เครื่อง 2. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านงานพิมพ์ และงานสำนักงานสำหรับบุคคลออทิสติก ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบระดับประเทศโครงการแรกในประเทศไทยของเรา โดยการสนับสนุนจากกลุ่ม True กรมการจัดหางาน สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก และมูลนิธิเด็กออทิสติกไทย โดยโครงการจะมีการฝึกอบรมวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์การพิมพ์ การทำงานสำนักงาน แก่บุคคลออทิสติก เพื่อส่งต่อเข้าทำงานในฐานะพนักงานของบริษัทที่ประสงค์จะจ้างงานบุคคลออทิสติก
 0
 30 มี.ค. 2559
 Sunsanee
แนะนำบทบาทที่่สำคัญของผู้ปกครอง
แนะนำบทบาทที่่สำคัญของผู้ปกครอง 1. Recognize the problem แม่เป็นผู้ใกล้ชิดเด็กมากที่สุด ดังนั้นจะสามารถสังเกตเห็นพฤติกรรมที่ผิดปกติของเด็กได้ก่อน เมื่อพบว่ามีพฤติกรรมที่ไม่ปกติ เมื่อเทียบกับเด็กอื่น ควรรีบปรึกษาผู้บำบัดทันที่ 2. Help their child to feel all right เด็กที่มีปัญหาด้านการบูรณาการประสาทความรู้สึก มักมีความรู้สึกไม่สบายตัว หรืองอแงมากกว่าปกติ ผูู้ปกครองควรนึกถึงเรื่องเหล่านี้ เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของเด็ก และช่วยปรับสภาพแวดล้อมให้เด็กสามารถอยู่ได้อย่างเป็นสุข 3. Control his environment ผู้ปกครองที่อยู่ใกล้เด็กจะทราบว่าสถานการณ์ไหนบ้างที่จะรบกวนเด็ก ดังนั้นผู้ปกครองควรหมั่นสังเกต และพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นๆ ค่อยๆปรับการมีส่วนร่วมของเด็กทีละน้อย 4. Help him learn how to play การเล่นเป็นกิจกรรมที่สำคัญกับเด็กทุคน เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โรงเรียน ผู้ปกครองควรสังเกตว่าการเล่นแบบไหนที่เด็กชอบหรือไม่ชอบ การเล่นแบบที่เด็กไม่ชอบมีการรับความรู้สึกแบบใด จะทำให้ผู้ปกครองเข้าใจกระบวนการรับความรู้สึกของลูก และส่งเสริมได้อย่างถูกต้อง 5. Seek profession help เมื่อผู้ปกครองพบว่าเด็กมีปัญหาด้านบูรณาการประสาทความรู้สึก ควรส่งต่อยังผู้บำบัดทันที ทั้งนี้เพื่อทำการประเมินและให้การส่งเสริมความสามารถในด้านนี้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากการศึกษาพบว่าเด็กที่อายุยังน้อยการทำงานของสมองจะสามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยนส่งเสริมได้ผลอย่างรวดเร็ว
 2
 30 มี.ค. 2559
 Sunsanee
วันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก World Autism Awareness Day
องค์การสหประชาติ กำหนดให้ ทุกวันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก หรือ "World Austism Awareness Day" โดยเริ่มต้นรณรงค์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 เป็นต้นมา โดยในปี 2558 ได้มีหัวข้อ "การสร้างงานแก่บุคคลออทิสติก" โดยมีการประมาณการว่า บุคคลออทิสติกทั่วโลก กว่าร้อยละ 80 ไม่มีงานสาเหตุจากอุปสรรคหลายประการ ทั้งข้อจำกัดด้านจำนวนศูนย์ฝึกอบรมด้านอาชีพ การไม่มีระบบสนับสนุนการจ้างงาน การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงความเข้าใจของนายจ้างที่มองสภาพความบกพร่องมากกว่าศักยภาพที่แท้จริงของบุคคลออทิสติก เช่น การทำงานที่เป็นรูปแบบ ความสนใจในรายละเอียดงาน การคิดอย่างเป็นระบบเป็นต้น มีตัวอย่างงานหลายงานที่บุคคลออทิสติกทำได้ดี เช่น งานการทดสอบโปรแกรม งานการลงข้อมูล งานการพิสูจน์อักษร งานศิลปะประดิษฐ์ สำหรับประเทศไทย มีการส่งเสริมการมีงานทำแก่บุคคลออทิสติก โดยองค์กรรัฐ องค์กรด้านบุคคลออทิสติก และภาคธุรกิจเอกชน อาทิเช่น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) ได้จัดการฝึกอบรม โดยการจัดตั้ง "ศูนย์ฝึกอบรมกาแฟ True Coffee@Autistic Thai" เป็นศูนย์ต้นแบบในการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อสนับสนุนให้บุคคลออทิสติกเข้าสู่ระบบการจ้างงาน
 3
 30 มี.ค. 2559
 Sunsanee
แผนที่นำทางการพัฒนาระบบส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกป็นเด็กชอบอ่านหนังสือ
จากกการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านบุคคลออทิสติกในประเทศไทย พบว่าปัจจุบันบุคคลออทิสติกที่เข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และระบบจัดทะเบียนคนพิการ รวมยอดกว่า 80,000 คน และหากประเมินตามตัวเลขสถิติที่อัตราการเกิดภาวะออทิสซึม คือ 6 ต่อ 1,000 ของจำนวนประชากร จะมีบุคคลออทิสติกในประเทศไทยกว่า 380,000 คน การพัฒนาระบบบริการสำหรับบุคคลออทิสติก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงปลายทางชีวิต มีแนวทางดำเนินการดังนี้ 1. ด้านระบบการสร้างเสริมสุขภาพ รัฐควรจัดระบบการคัดกรองที่มีมาตรฐาน ครอบคลุมและทั่วถึง โดยแพทยห์หรือบุคคลกรด้านสาธารณสุข เพื่อให้สามารถคัดกรองบุคคลออทิสติกได้แต่แรกพบหรือแรกเกิด ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ซึ่งจะลดภาวะความรุนแรงหรือความพิการได้ 2. ด้านระบบการศึกษา รัฐควรเร่งรัดการจัดห้องเรียนคู่ขนาน สำหรับบุคคลออทิสติก ในชุมชนใกล้บ้านอย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง ที่มีระเบียบหรือประกาศกระทรวงรองรับรวมทั้งระบบการจัดการที่มีมาตรฐาน โดยมีสัดส่วนครูต่อนักเรียน 1 ต่อ 3 เป็นอย่างน้อย มีการจัดระบบสอนเสริมการศึกษาพิเศษในโรงเรียนทั่วไป โดยมีอัตราส่วนของครู 2 ต่อ 7 เป็นอย่างน้อย ที่บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 3. ด้านระบบการส่งเสริมอาชีพ และการมีงานทำ รัฐควรส่งเสริมระบบการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ ทั้งโปรแกรมเตรียมพื้นฐานอาชีพ โปรแกรมการสอนงาน โดยสนับสนุนให้องค์กรผู้ปกครอง หรือองค์กรเอกชนร่วมดำเนินการกับสถานประกอบการ 4. ด้านสวัสดิการสังคมและการดำเนินชีวิต รัฐควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐ เอกชน ครอบครัว ชุมชม ท้องถิ่น จัดสวัสดิการบ้านพิทักษ์สิทธิ์บุคคลออทิสติก หรือบ้านดูแลบุคคลออทิสติกเฉพาะกิจในชุมชน ตามความเหมาะสมโดยมีการจัดทำระเบียบหรือข้อบัญญัติรองรับการบริหารจัดการ 5. ด้านการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา จัดการความรู้และเทคโนโลยีด้านออทิสติก รัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถาบัน หรือหน่วยงานที่จัดการวิจัยและพัฒนางาน หรือการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเทคโนโลยี และกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนระดับชาติ
 0
 30 มี.ค. 2559
 Sunsanee