เทคโนโลยี่4.0 applicationเพื่อเด็กพิเศษประเทศไทย
 0
 27 ก.ย. 2560
บริษัท ทรู คอเปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) โดยทรูปลูกปัญญา และTrue Innovation ร่วมกับ มูลนิธิออทิสติกไทย และกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดอบรม เชิงปฎิบัติ "การพัฒนาบทเรียนช่วยสอนการใช้โปรแกรมส่งเสริมทักษะสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่22-24กย 2560โดยมีครอบครัวบุคคลออทิสติกจาก 4 ภาคทั่วประเทศ จำนวนกว่า350 คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างบทเรียนช่วยสอนในครั้งนี้ อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติ ใจความสำคัญว่า "Kare Application เป็นนวตกรรมด้านสื่อการเรียนรู้ที่ทีม True Innovation ร่วมกับ มูลนิธิออทิสติกไทย วิจัยและพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ ในรูป Applicationที่ผสมผสานแนวคิดที่เป็นทั้งสื่อการสอนและเครื่องมือ (Tool)ที่ผู้ใช้งาน โดยเฉพาะครู ผู้ปกครอง สามารถ สร้างบทเรียนช่วยสอน ผ่านระบบwebsite ชื่อ www.thaispecialcare.com ที่ทรูได้สร้างและมอบให้มูลนิธิ ออทิสติกบริหารจัดการเวปไซด์ เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการเรียนรู้เด็กพิเศษกลุ่มต่างๆ KARE Application มีจุดเด่นคือ. 1. เป็นแอปพลิเคชั่นแรกๆของประเทศ ที่ออกแบบ "เพื่อเด็กพิเศษทุกกลุ่ม มุ่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะด้านสังคม ทักษะด้านการดำเนินชีวิตอิสระ ที่เป็นจุดที่เด็กพิเศษกลุ่มต่างๆ ต้องได้รับการเติมเต็ม 2. เป็นแอปพลิเคชั้น ที่ใช้รูปแบบสื่อประสม หรือ Multimedia ทั้งภาพ คลิปภาพ เสียง ในการสร้างบทเรียนที่ ผู้ปกครองและครู สามารถออกแบบบทเรียนได้ด้วยตนเอง โดย Upload Download ผ่านระบบ Website ทำให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ที่กว้างขวางขึ้น และเป็นการใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยี 4.0 ในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ" กระบวนการอบรมเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้ เน้น ให้" ผู้ปกครองและครู" ปฎิบัติการใช้โปรแกรม ระดมความคิดสร้างบทเรียนช่วยสอน เรื่องต่างๆ เช่น การสอน มารยาททางสังคม การใช้เงิน การทำงานบ้าน การปลูกต้นไม้ และอื่นๆ โดย"การระดมสมอง จากกลุ่ม การวิเคราะห์ขั้นตอนการเรียนรู้ ตามแนวทางTask Analysis การทดลองสอนตามบทเรียนที่ออกแบบ การสร้าง Clip การสอน การunload เข้าระบบเวปไซด์ กระบวนกรการอบรม ทีมทรู นำโดย "คุณแจ๋ว คุณตาล คุณโยชิคุณบอล คุณอุ้ม " ร่วมกับทีม นักการศึกษาพิเศษจากมูลนิธิออทิสติกไทย "ครูหนิง ครูแจ่ม ครู ติ๋ม และทีมมูลนิธิ กว่า10 คน" น่ายินดีที่ ผู้ร่วมอบรมปฎิบัติทุกท่าน "เรียนรู้อย่างตั้งใจ เข้าใจ ร่วมระดมความคิด และสร้างแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ"หลักวิชาการ" นับเป็นบทพิสูจน์ว่า "เมื่อพวก เราพ่อแม่ ครู มีหัวใจที่เปี่ยมไปด้วย พลังรัก ที่มุ่งมั่นให้ ลูกหลานเด็กพิเศษ สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ เราสามารถสร้าง "ชุดความรู้"ในการพัฒนาลูกหลานของพวกเราได้ด้วย "สมองและสองมือ"ของเรา และ "เราพร้อม แบ่งปัน"แก่พ่อแม่เด็กพิเศษทั่วประเทศ เพราะ องค์กรผู้ปกครอง ออทิสติกไทย เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ หรือ Learning Organizationอย่างแท้จริง" ขอบคุณทีมวิทยากรจาก กลุ่ม True และมูลนิธิออทิสติกไทย ขอบคุณ "กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" มาร่วมเรียนรู้กับเรา พิมพ์ Kare Application ทั้งระบบ Andriod และ I OS และเยี่ยมชม www.thai Specialcare.com
Facebook