กลุ่มทรู นำแอพพลิเคชั่น Kare ลงพื้นที่กระตุ้นการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษในเขตจังหวัดราชบุรี
 0
 29 ส.ค. 2560
19 -20 สิงหาคม 2560 : กลุ่มทรู โดยทรูปลูกปัญญา และ True innovation ร่วมกับ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก และ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.ราชบุรี นำแอพพลิเคชั่น Kare จัดอบรมในโครงการค่ายส่งเสริมความรู้และทักษะแก่ผู้ปกครองและครูในการใช้โปรแกรมส่งเสริมทักษะการสื่อสารสำหรับเด็กพิเศษจังหวัดราชบุรี กว่า 100 คน ณ นางพญาฮิลล์ รีสอร์ท อ.บ้านคา จ.ราชบุรี เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้การใช้งาน แอพพลิเคชั่น Kare ให้กับเครือข่ายผู้ปกครอง และเด็กออทิสติก จ.ราชบุรี โดยตลอดทั้ง 2 วัน มีการบรรยายแนะนำขั้นตอนการใช้ แอพพลิเคชั่น Kare และเทคนิคในการบูรณาการสื่อการสอนโดยใช้แอพพลิเคชั่น เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและปรับพฤติกรรมของเด็กออทิสติก พร้อมกับแบ่งกลุ่มเรียนรู้เรื่องการออกแบบเนื้อหา แบบเป็นขั้นตอน เชิงสถานการณ์ สำหรับการสร้างสื่อการสอนในแอพพลิเคชั่น ผ่านเวปไซต์ Thaispecialcare.com ที่กลุ่มทรูร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย จัดทำขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และข่าวสาร ระหว่างกลุ่มผู้ปกครองเด็กออทิสติก และในช่วงท้ายของการจัดอบรมได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แชร์ ประสบการณ์ ปัญหาและการแก้ปัญหาในการดูแลบุคคลออทิสติกอีกด้วย ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และพลังให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ที่พร้อมจะนำแอพพลิเคชั่น Kare กลับไปพัฒนาบุคคลออทิสติกให้มีศักยภาพที่ดีขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการต่อยอดสู่การสร้างอาชีพและรายได้ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเท่าเทียม และยั่งยืนต่อไป
Facebook