กิจกรรม "การสัมมนาถอดประสบการณ์การดูแลสุขภาวะ คุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์"
 0
 27 มิ.ย. 2560
กิจกรรม "การสัมมนาถอดประสบการณ์การดูแลสุขภาวะ คุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์" ภายใต้โครงการสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและผู้ปกครอง วันที่ 16-18 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร สำเร็จด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้งประเภทออทิสติก บกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการเรียนรู้ มีผู้ปกครองเข้าร่วมสัมมนารวม 82 คน ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและโรงเรียนเศรษฐเสถียร
Facebook