สมัชชรเครือข่ายแกนนำพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 0
 8 มิ.ย. 2560
โครงการสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายบุคคลทีมีความต้องการจำเป็นพิเศษและผู้ปกครอง วันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 ที่โรงแรมเวโล โฮเต็ล อรัญประเทศ สระแก้ว กิจกรรมเริ่มเปิดตัววันที่ 7 มิถุนายน 2560 เริ่มต้นด้วยการแนะนำโครงการ พิธีเปิดโดยท่าน พมจ. จังหวัดสระแก้ว มีการแลกเปลี่่ยนประสบการณ์ระหว่างกลุ่มพึ่งตนเองของคนพิการ และการพัฒนาเครือข่าย
Facebook