“การจัดอบรม Job Coach แนวทางการฝึกอาชีพโดยการใช้เทคโนโลยี 4 เรื่อง” โครงการสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและผู้ปกครอง
 0
 24 เม.ย. 2560
วันที่ 1- 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 ได้จัดการอบรม Job Coach แนวทางการฝึกอาชีพโดยการใช้เทคโนโลยี 4 เรื่อง ณ มูลนิธิออทิสติกไทย เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกเพื่อการทำงาน มูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อให้ Job Coach ได้มีความรู้ในเรื่องแนวทางการฝึกอาชีพด้านเทคโนโลยีสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตามหลักการของ UDL 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องที่ 1 การทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำร็จรูป Wix.com เรื่องที่ 2 การทำสติ๊กเกอร์ไลน์ เรื่องที่ 3 การทำภาพยนตร์สั้นจากภาพถ่าย เรื่องที่ 4 การถ่ายภาพ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 10 คน ประกอบด้วย อาสาสมัคร ผู้ปกครอง Job Coach รูปแบบกิจกรรมมีทั้งบรรยายและฝึกปฏิบัติ โดยอาจารย์สุชาดา สาครเสถียร ผู้เชี่ยวชาญด้าน Job Coach และอาจารย์โสภิณ ธิพึง ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ Job Coach การวิเคราะห์งานและสถานที่ทำงาน การนำเสนอคู่มือแนวทางการฝึกอาชีพด้านเทคโนโลยีสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษตามหลักการของ UDL รวมทั้งมีการแบ่งกลุ่ม 4 อาชีพ ฝึกการเขียนแผนการสอนและนำเสนอ
Facebook