Sunsanee
วันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก World Autism Awareness Day
 3
 30 มี.ค. 2559
องค์การสหประชาติ กำหนดให้ ทุกวันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก หรือ "World Austism Awareness Day" โดยเริ่มต้นรณรงค์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 เป็นต้นมา โดยในปี 2558 ได้มีหัวข้อ "การสร้างงานแก่บุคคลออทิสติก" โดยมีการประมาณการว่า บุคคลออทิสติกทั่วโลก กว่าร้อยละ 80 ไม่มีงานสาเหตุจากอุปสรรคหลายประการ ทั้งข้อจำกัดด้านจำนวนศูนย์ฝึกอบรมด้านอาชีพ การไม่มีระบบสนับสนุนการจ้างงาน การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงความเข้าใจของนายจ้างที่มองสภาพความบกพร่องมากกว่าศักยภาพที่แท้จริงของบุคคลออทิสติก เช่น การทำงานที่เป็นรูปแบบ ความสนใจในรายละเอียดงาน การคิดอย่างเป็นระบบเป็นต้น มีตัวอย่างงานหลายงานที่บุคคลออทิสติกทำได้ดี เช่น งานการทดสอบโปรแกรม งานการลงข้อมูล งานการพิสูจน์อักษร งานศิลปะประดิษฐ์ สำหรับประเทศไทย มีการส่งเสริมการมีงานทำแก่บุคคลออทิสติก โดยองค์กรรัฐ องค์กรด้านบุคคลออทิสติก และภาคธุรกิจเอกชน อาทิเช่น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) ได้จัดการฝึกอบรม โดยการจัดตั้ง "ศูนย์ฝึกอบรมกาแฟ True Coffee@Autistic Thai" เป็นศูนย์ต้นแบบในการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อสนับสนุนให้บุคคลออทิสติกเข้าสู่ระบบการจ้างงาน
Facebook
ความคิดเห็น 1
 ศันสนีย์ :
น้องๆ เก่งจังเลยค่ะ
31 มี.ค. 2559 13:09
 
ความคิดเห็น 2
 Petch :
ได้รับความรู้มากมายเลย...
5 ก.ค. 2559 10:12
 
ความคิดเห็น 3
 นิภาพร :
เก่งค่ะ
21 ก.ย. 2559 09:28