Sunsanee
กลุ่มทรู สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กออทิสติกไทย
 0
 30 มี.ค. 2559
กลุ่มทรู และมูลนิธิออทิสติกไทย ได้เปิดตัวโครงการ "การสร้างเสริมศักยภาพบุคคลออทิสติกเพื่อนำไปสู่ศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัด" ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ดังนี้ 1. โครงการ Tablet เพื่อน้องออทิสติก ซึ่งทางกลุ่มทรู ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน ทั้งในระบบไอโอเอส และระบบแอนดรอยด์ เพื่อฝึกทักษะการสื่อสาร และทักษะชีวิต โดยเริ่มต้นที่ 3 โปรแกรม และมีเป้าหมายที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อ เพื่อให้เด็กพิเศษได้นำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ และมอบหมายให้มูลนิธิออทิสติกไทย พัฒนาหลักสูตรการอบรมที่เน้นการใช้งานการสื่อสารด้วยแบบ ในระบบ visual support จัดอบรมแกนนำผู้ปกครองในพื้นที่นำร่อง 20 จังหวัด โดยกลุ่มทรู ได้สนับสนุน Tablet True จำนวน 300 เครื่อง 2. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านงานพิมพ์ และงานสำนักงานสำหรับบุคคลออทิสติก ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบระดับประเทศโครงการแรกในประเทศไทยของเรา โดยการสนับสนุนจากกลุ่ม True กรมการจัดหางาน สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก และมูลนิธิเด็กออทิสติกไทย โดยโครงการจะมีการฝึกอบรมวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์การพิมพ์ การทำงานสำนักงาน แก่บุคคลออทิสติก เพื่อส่งต่อเข้าทำงานในฐานะพนักงานของบริษัทที่ประสงค์จะจ้างงานบุคคลออทิสติก
Facebook