การสัมมนาสมัชชาเครือข่ายแกนนำผู้ปกครองบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
 0
 24 เม.ย. 2560
(การสัมมนาสมัชชาเครือข่ายแกนนำผู้ปกครองนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น) วันที่ 2-4 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม บียอนด์ สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครอง และ เยาวชน รวมจำนวน 59 คน วิทยากร 9 คน เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครรวม 9 คน โดยผลงานที่ได้เป็น ข้อเสนอนโยบายสาธารณะสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและผู้ปกครอง และ การรวมตัวที่เหนียวแน่นของเครือข่ายแกนนำผู้ปกครองบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
Facebook