เล็ก
การสัมมนาถอดประสบการณ์การดูแลสุขภาวะ คุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์
 0
 25 ก.พ. 2560
วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2560 สภาผู้ปกครองบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ Thai Special need Network. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติถอดบทเรียน การดูแลสุขภาวะ คุณภาพชีวิต เด็กและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ คุณสมโชค ชาติศิริวัฒนา แกนนำ 3 สมาคม ผู้ปกคองระดับชาติ เปิดเวที ชี้ประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องเด็กพิเศษของประเทศไทย ที่คำคัญ คือ 1. การสานพลังของสมาคมหลักเพื่อร่วมกัน " เปลี่ยนโลกและมุมมองของสังคมต่อเด็กพิเศษ" 2. การขับเคลื่อนตามประเด็น การปรับแก้ไข กฏหมาย 3. การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย 4. การทำความเข้าใจโครงสร้างปัญหาความต้องการของแต่ละกลุ่ม 5. การมีบทบาทและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้
Facebook