Sunsanee
แผนที่นำทางการพัฒนาระบบส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกป็นเด็กชอบอ่านหนังสือ
 0
 30 มี.ค. 2559
จากกการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านบุคคลออทิสติกในประเทศไทย พบว่าปัจจุบันบุคคลออทิสติกที่เข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และระบบจัดทะเบียนคนพิการ รวมยอดกว่า 80,000 คน และหากประเมินตามตัวเลขสถิติที่อัตราการเกิดภาวะออทิสซึม คือ 6 ต่อ 1,000 ของจำนวนประชากร จะมีบุคคลออทิสติกในประเทศไทยกว่า 380,000 คน การพัฒนาระบบบริการสำหรับบุคคลออทิสติก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงปลายทางชีวิต มีแนวทางดำเนินการดังนี้ 1. ด้านระบบการสร้างเสริมสุขภาพ รัฐควรจัดระบบการคัดกรองที่มีมาตรฐาน ครอบคลุมและทั่วถึง โดยแพทยห์หรือบุคคลกรด้านสาธารณสุข เพื่อให้สามารถคัดกรองบุคคลออทิสติกได้แต่แรกพบหรือแรกเกิด ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ซึ่งจะลดภาวะความรุนแรงหรือความพิการได้ 2. ด้านระบบการศึกษา รัฐควรเร่งรัดการจัดห้องเรียนคู่ขนาน สำหรับบุคคลออทิสติก ในชุมชนใกล้บ้านอย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง ที่มีระเบียบหรือประกาศกระทรวงรองรับรวมทั้งระบบการจัดการที่มีมาตรฐาน โดยมีสัดส่วนครูต่อนักเรียน 1 ต่อ 3 เป็นอย่างน้อย มีการจัดระบบสอนเสริมการศึกษาพิเศษในโรงเรียนทั่วไป โดยมีอัตราส่วนของครู 2 ต่อ 7 เป็นอย่างน้อย ที่บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 3. ด้านระบบการส่งเสริมอาชีพ และการมีงานทำ รัฐควรส่งเสริมระบบการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ ทั้งโปรแกรมเตรียมพื้นฐานอาชีพ โปรแกรมการสอนงาน โดยสนับสนุนให้องค์กรผู้ปกครอง หรือองค์กรเอกชนร่วมดำเนินการกับสถานประกอบการ 4. ด้านสวัสดิการสังคมและการดำเนินชีวิต รัฐควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐ เอกชน ครอบครัว ชุมชม ท้องถิ่น จัดสวัสดิการบ้านพิทักษ์สิทธิ์บุคคลออทิสติก หรือบ้านดูแลบุคคลออทิสติกเฉพาะกิจในชุมชน ตามความเหมาะสมโดยมีการจัดทำระเบียบหรือข้อบัญญัติรองรับการบริหารจัดการ 5. ด้านการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา จัดการความรู้และเทคโนโลยีด้านออทิสติก รัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถาบัน หรือหน่วยงานที่จัดการวิจัยและพัฒนางาน หรือการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเทคโนโลยี และกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนระดับชาติ
Facebook