เครือข่ายเด็กพิเศษ
ดูทั้งหมด >>
แอพพลิเคชั่น
(แคร์ แอพพลิเคชั่น)
ทักษะทางสังคม ทักษะภาษา และการสื่อสาร >> อ่านต่อ
(คอมมิวนิเคชั่น แอพพลิเคชั่น)
ทักษะภาษา และการสื่อสาร >> อ่านต่อ
(เทรส แอนด์ แชร์ แอพพลิเคชั่น)
ทักษะวิชาการ ทักษะทางสังคม ทักษะการเลียนแบบ >> อ่านต่อ
(เดลี่กาสก์ แอพพลิเคชั่น)
ทักษะความสนใจ ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทักษะการเลียนแบบ >> อ่านต่อ
แลกเปลี่ยนความรู้
ดูทั้งหมด >>
เทคโนโลยี่4.0 applicationเพื่อเด็กพิเศษประเทศไทย
บริษัท ทรู คอเปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) โดยทรูปลูกปัญญา และTrue Innovation ร่วมกับ มูลนิธิออทิสติกไทย และกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดอบรม เชิงปฎิบัติ "การพัฒนาบทเรียนช่วยสอนการใช้โปรแกรมส่งเสริมทักษะสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่22-24กย 2560โดยมีครอบครัวบุคคลออทิสติกจาก 4 ภาคทั่วประเทศ จำนวนกว่า350 คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างบทเรียนช่วยสอนในครั้งนี้ อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติ ใจความสำคัญว่า "Kare Application เป็นนวตกรรมด้านสื่อการเรียนรู้ที่ทีม True Innovation ร่วมกับ มูลนิธิออทิสติกไทย วิจัยและพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ ในรูป Applicationที่ผสมผสานแนวคิดที่เป็นทั้งสื่อการสอนและเครื่องมือ (Tool)ที่ผู้ใช้งาน โดยเฉพาะครู ผู้ปกครอง สามารถ สร้างบทเรียนช่วยสอน ผ่านระบบwebsite ชื่อ www.thaispecialcare.com ที่ทรูได้สร้างและมอบให้มูลนิธิ ออทิสติกบริหารจัดการเวปไซด์ เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนการเรียนรู้เด็กพิเศษกลุ่มต่างๆ KARE Application มีจุดเด่นคือ. 1. เป็นแอปพลิเคชั่นแรกๆของประเทศ ที่ออกแบบ "เพื่อเด็กพิเศษทุกกลุ่ม มุ่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะด้านสังคม ทักษะด้านการดำเนินชีวิตอิสระ ที่เป็นจุดที่เด็กพิเศษกลุ่มต่างๆ ต้องได้รับการเติมเต็ม 2. เป็นแอปพลิเคชั้น ที่ใช้รูปแบบสื่อประสม หรือ Multimedia ทั้งภาพ คลิปภาพ เสียง ในการสร้างบทเรียนที่ ผู้ปกครองและครู สามารถออกแบบบทเรียนได้ด้วยตนเอง โดย Upload Download ผ่านระบบ Website ทำให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ที่กว้างขวางขึ้น และเป็นการใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยี 4.0 ในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ" กระบวนการอบรมเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้ เน้น ให้" ผู้ปกครองและครู" ปฎิบัติการใช้โปรแกรม ระดมความคิดสร้างบทเรียนช่วยสอน เรื่องต่างๆ เช่น การสอน มารยาททางสังคม การใช้เงิน การทำงานบ้าน การปลูกต้นไม้ และอื่นๆ โดย"การระดมสมอง จากกลุ่ม การวิเคราะห์ขั้นตอนการเรียนรู้ ตามแนวทางTask Analysis การทดลองสอนตามบทเรียนที่ออกแบบ การสร้าง Clip การสอน การunload เข้าระบบเวปไซด์ กระบวนกรการอบรม ทีมทรู นำโดย "คุณแจ๋ว คุณตาล คุณโยชิคุณบอล คุณอุ้ม " ร่วมกับทีม นักการศึกษาพิเศษจากมูลนิธิออทิสติกไทย "ครูหนิง ครูแจ่ม ครู ติ๋ม และทีมมูลนิธิ กว่า10 คน" น่ายินดีที่ ผู้ร่วมอบรมปฎิบัติทุกท่าน "เรียนรู้อย่างตั้งใจ เข้าใจ ร่วมระดมความคิด และสร้างแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ"หลักวิชาการ" นับเป็นบทพิสูจน์ว่า "เมื่อพวก เราพ่อแม่ ครู มีหัวใจที่เปี่ยมไปด้วย พลังรัก ที่มุ่งมั่นให้ ลูกหลานเด็กพิเศษ สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ เราสามารถสร้าง "ชุดความรู้"ในการพัฒนาลูกหลานของพวกเราได้ด้วย "สมองและสองมือ"ของเรา และ "เราพร้อม แบ่งปัน"แก่พ่อแม่เด็กพิเศษทั่วประเทศ เพราะ องค์กรผู้ปกครอง ออทิสติกไทย เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ หรือ Learning Organizationอย่างแท้จริง" ขอบคุณทีมวิทยากรจาก กลุ่ม True และมูลนิธิออทิสติกไทย ขอบคุณ "กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" มาร่วมเรียนรู้กับเรา พิมพ์ Kare Application ทั้งระบบ Andriod และ I OS และเยี่ยมชม www.thai Specialcare.com
0
 27 ก.ย. 2560
เปิดศูนย์ True เท็ปเล็ตเพื่อน้องออทิสติก อุดรธานี
เปิดศูนย์ True เท็ปเล็ตเพื่อน้องออทิสติก อุดรธานี นาย สุระชัย นิ่มดิษฐ์ (รองประธานรักษาการแทนประธานชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดอุดรธานี)พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ ได้เป็นตัวแทนท่าน อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ (นายกสมาคมผู้ปกครองออทิสซึ่มไทย) มอบแท็ปเล็ตจำนวน 15 เครื่อง ให้ไว้กับท่านผอ.พิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี ไว้เพื่อเป็นอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะและการปฏิบัติตนในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ. ขอบคุณ กลุ่ม True Corporation
0
 6 ก.ย. 2560
กลุ่มทรู นำแอพพลิเคชั่น Kare ลงพื้นที่กระตุ้นการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษในเขตจังหวัดราชบุรี
19 -20 สิงหาคม 2560 : กลุ่มทรู โดยทรูปลูกปัญญา และ True innovation ร่วมกับ ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก และ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.ราชบุรี นำแอพพลิเคชั่น Kare จัดอบรมในโครงการค่ายส่งเสริมความรู้และทักษะแก่ผู้ปกครองและครูในการใช้โปรแกรมส่งเสริมทักษะการสื่อสารสำหรับเด็กพิเศษจังหวัดราชบุรี กว่า 100 คน ณ นางพญาฮิลล์ รีสอร์ท อ.บ้านคา จ.ราชบุรี เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้การใช้งาน แอพพลิเคชั่น Kare ให้กับเครือข่ายผู้ปกครอง และเด็กออทิสติก จ.ราชบุรี โดยตลอดทั้ง 2 วัน มีการบรรยายแนะนำขั้นตอนการใช้ แอพพลิเคชั่น Kare และเทคนิคในการบูรณาการสื่อการสอนโดยใช้แอพพลิเคชั่น เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและปรับพฤติกรรมของเด็กออทิสติก พร้อมกับแบ่งกลุ่มเรียนรู้เรื่องการออกแบบเนื้อหา แบบเป็นขั้นตอน เชิงสถานการณ์ สำหรับการสร้างสื่อการสอนในแอพพลิเคชั่น ผ่านเวปไซต์ Thaispecialcare.com ที่กลุ่มทรูร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย จัดทำขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และข่าวสาร ระหว่างกลุ่มผู้ปกครองเด็กออทิสติก และในช่วงท้ายของการจัดอบรมได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แชร์ ประสบการณ์ ปัญหาและการแก้ปัญหาในการดูแลบุคคลออทิสติกอีกด้วย ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และพลังให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ที่พร้อมจะนำแอพพลิเคชั่น Kare กลับไปพัฒนาบุคคลออทิสติกให้มีศักยภาพที่ดีขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการต่อยอดสู่การสร้างอาชีพและรายได้ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเท่าเทียม และยั่งยืนต่อไป
0
 29 ส.ค. 2560
สมัชชาเครือข่ายแกนนำพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ภาคใต้)
โครงการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและผู้ปกครอง เปิดงานแล้ว วันที่ 15 กรกฏาคม 2560 โรงแรมลีการ์เด้นส์ หาดใหญ่ กิจกรรมจะจัดถึงวันที่ 17 กรกฏาคม 2560 คุณวิไลวรรณ สุวรรณรักษา ผู้แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งเราคาดหวังร่วมกันว่าเครือข่ายผู้ปกครองบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในพื้นที่ภาคใต้จะได้ร่วมแลกเปลี่ยน และพัฒนได้เข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป
0
 17 ก.ค. 2560
กิจกรรม "การสัมมนาถอดประสบการณ์การดูแลสุขภาวะ คุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์"
กิจกรรม "การสัมมนาถอดประสบการณ์การดูแลสุขภาวะ คุณภาพชีวิตและการเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์" ภายใต้โครงการสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและผู้ปกครอง วันที่ 16-18 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร สำเร็จด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้งประเภทออทิสติก บกพร่องทางสติปัญญา และบกพร่องทางการเรียนรู้ มีผู้ปกครองเข้าร่วมสัมมนารวม 82 คน ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและโรงเรียนเศรษฐเสถียร
0
 27 มิ.ย. 2560
สมัชชรเครือข่ายแกนนำพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายบุคคลทีมีความต้องการจำเป็นพิเศษและผู้ปกครอง วันที่ 7-9 มิถุนายน 2560 ที่โรงแรมเวโล โฮเต็ล อรัญประเทศ สระแก้ว กิจกรรมเริ่มเปิดตัววันที่ 7 มิถุนายน 2560 เริ่มต้นด้วยการแนะนำโครงการ พิธีเปิดโดยท่าน พมจ. จังหวัดสระแก้ว มีการแลกเปลี่่ยนประสบการณ์ระหว่างกลุ่มพึ่งตนเองของคนพิการ และการพัฒนาเครือข่าย
0
 8 มิ.ย. 2560